Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chấp nhận các điều khoản của chúng tôi

Bằng cách truy cập trang website MayoGuide.org, xem hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ, thông tin nào được tạo, thu thập, biên soạn hoặc gửi tới MayoGuide.org. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện dịch vụ sau đây của chúng tôi. Nếu bạn có bất cứ nghi ngờ nào về Điều khoản của chúng tôi, bạn nên ngừng sử dụng MayoGuide.org ngay lập tức . Bạn hiểu, đồng ý và thừa nhận rằng các Điều khoản này cấu thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và MayoGuide.org và việc bạn sử dụng MayoGuide.org sẽ cho thấy sự chấp nhận của bạn với thỏa thuận này.

Điều khoản sử dụng

Tất cả mọi nội dung của MayoGuide.org ,chẳng hạn như văn bản, biểu đồ, hình ảnh, thông tin trên website MayoGuide và các tài liệu khác chỉ nhằm mục đích thông tin. Chúng tôi không có ý định thay thế cho tư vấn y tế, chẩn đoán hoặc điều trị chuyên nghiệp. Luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc một chuyên gia y tế được cấp phép khám chữa bệnh để điều trị.

MayoGuide.org không đưa ra các lời khuyên, chẩn đoán hay các phương pháp điều trị y khoa.

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những hậu quả, thiệt hại trong ngắn hạn hoặc lâu dài xảy ra trong quá trình sử dụng thông tin từ trang web.

Bất kỳ sự tin cậy đối với những thông tin trên website có thể đem lại cho bạn những nguy cơ không mong muốn.

Cung cấp dịch vụ

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng MayoGuide.org có ​​quyền sửa đổi, cải thiện hoặc ngừng bất kỳ dịch vụ nào theo quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo cho bạn ngay cả khi điều đó có thể khiến bạn bị ngăn chặn truy cập vào bất kỳ thông tin nào có trong đó. Hơn nữa, bạn đồng ý và thừa nhận rằng MayoGuide.org có ​​quyền cung cấp dịch vụ cho bạn thông qua các công ty con hoặc đơn vị liên kết.

Quyền sở hữu

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng MayoGuide.org có ​​thể chứa thông tin độc quyền bao gồm nhãn hiệu, dịch vụ và bằng sáng chế được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ. MayoGuide ủy quyền cho bạn xem và có thể sử dụng ngoại tuyến, cá nhân, phi thương mại. Nội dung của chúng tôi có thể không được bán, sao chép hoặc phân phối mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo của bên thứ ba là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Nội dung đã gửi

Khi bạn gửi nội dung tới MayoGuide.org, bạn đồng thời cấp cho chúng tôi một giấy phép không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, miễn phí để xuất bản, hiển thị, sửa đổi, phân phối và cung cấp nội dung của bạn trên toàn thế giới. Bạn xác nhận và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền cần thiết để cấp giấy phép trên cho MayoGuide.org.

Chấm dứt thỏa thuận

Các Điều khoản của thỏa thuận này sẽ tiếp tục được áp dụng vĩnh viễn cho đến khi bị một trong hai bên chấm dứt mà không cần thông báo bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Các điều khoản tiếp tục vĩnh viễn sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc chấm dứt thỏa thuận này.

Tuyên bố từ chối bảo hành

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng MayoGuide.org hoàn toàn do bạn tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm, ngụ ý hay tuyên bố rõ ràng nào về hoạt động của trang website, thông tin, nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm của MayoGuide.org. Điều này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm, bảo đảm rằng việc truy cập hoặc sử dụng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các lỗi trong dịch vụ sẽ bị gián đoạn sửa chữa

Giới hạn trách nhiệm

Những nguy cơ khi sử dụng các trang web và nội dung của MayoGuide.org do chính người sử dụng chịu trách nhiệm mà không có bất cứ liên quan nào đến MayoGuide.

Khi sử dụng các trang web của MayoGuide, thông tin được truyền qua trung gian nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi. Theo đó, Mayoguide không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn, hoặc hư hỏng của bất kỳ dữ liệu hay thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng trang web của Mayoguide.

Nội dung bên ngoài

MayoGuide.org có ​​thể bao gồm các liên kết đến nội dung, quảng cáo hoặc trang web của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng MayoGuide.org không chịu trách nhiệm và không xác nhận bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài nguyên nào có sẵn từ các tài nguyên hoặc trang web đó.

Toàn bộ thỏa thuận

Bạn hiểu và đồng ý rằng các Điều khoản trên tạo thành toàn bộ thỏa thuận chung giữa bạn và MayoGuide.org. Bạn có thể phải tuân theo các Điều khoản và điều kiện bổ sung khi bạn sử dụng, mua hoặc truy cập các dịch vụ khác, dịch vụ liên kết hoặc nội dung hoặc tài liệu của bên thứ ba.

Thay đổi Điều khoản

MayoGuide.org có ​​quyền sửa đổi các Điều khoản này theo thời gian theo quyết định riêng của chúng tôi và không có bất kỳ thông báo nào. Các thay đổi đối với Điều khoản của chúng tôi có hiệu lực vào ngày chúng được đăng và việc bạn tiếp tục sử dụng MayoGuide.org sau khi mọi thay đổi đối với Điều khoản sẽ biểu thị sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi chúng.

Cập nhật ngày 19 tháng 02 năm 2020